SM Mittel-OL 2022 (16.07.2022) SM Mittel-OL 2022 (16.07.2022)