WMOC 2015 Long Final (2015-08-01) WMOC 2015 Long Final (2015-08-01)